با تایید هرکدام از محصولات و پرداخت مبلغ ان را تایید کرده